Back
FLAG TEAM FAQ's


 

 

FLAG TEAM FAQ's

 

 1. Do we get to watch the cricket?

 

 1. You won't have access to spectator seats during the match day, however, we will make sure you have a space to rest in between your duties with the aim that this area lets you watch some of the cricket in your down time.

 

 1. Who will be my point of contact on a match day?

 

 1. One of the members of our Sport Presentation team will give you their contact details at the training days. you have any questions you can simply give them a call or send them a message.

 

 1. What time will I have to arrive for a match day?

 

 1. You will be given all your timings from the Sport Presentation team but for a day match you will need to arrive on venue from 07:30 till 16:00. For Day/Night matches you will need to arrive a little later at 09:30 and finish around 18:00. One thing to note is you may finish slightly later if we are unlucky and get some rain.

 

 1. Will a uniform be provided?

 

 1. You will be given a full uniform including trainers, trousers, t-shirt and jacket to really make you feel part of the Cricket World Cup team.

 

 1. Will I be given accreditation?

 

 1. Yes, without accreditation you won't be able to access the venue on match day. When we send out our confirmation emails we will also ask you to fill in a short form and submit a passport style photo. We will then issue you with accreditation so that you can access your venue on a match day. *NB - if you are under 18, we will have a slightly different process for you to access your match venue. Don't worry if you're successful we will give you all the details during your training session.

 

 1. Should I bring food with me?

 

 1. We will look after you on the food front and provide you with a lunch bag and refreshments on match days. You'll also be issued a water bottle with your uniform so make sure you bring this along with you.

 

 1. What if I have dietary requirements?

 

 1. No problem, just tell our Sport Presentation agency on the training days and we'll make sure we sort you out with something appropriate.

 

 1. What will I be doing at the mid innings break?

 

 1. You will have the unique opportunity to be on the pitch to help coordinate the mini cricket matches between the Anthem Kids with thousands of spectators watching on.

 

 1. Will I get to walk out with my team's flag?

 

 1. We will try our best - If your team is playing that day we will do everything we can to let you carry their flag out. For the other games, we want you to remember you are there to provide the best spectacle for all the spectators in the ground and the millions of people watching on television around the world.

 

 1. Why a minimum of 3 matches?

 

 1. Ideally, we want you for every game, but we know that five matches can a be a little bit of stretch. We need to make sure the flag delivery is as polished and refined as possible, so it is key that we have consistency across the personnel involved.

 

 1. Will you pay travel expenses?

 

 1. The reason we have asked you to pick the cricket venues closest to you is to reduce travel as much as possible. However, we will ensure you are not out of pocket and where possible and we may run a pick-up service from the city centres (if demand is high). 


 

 

 

 1. Is there any parking at the venues?

 

 1. Unfortunately, we don't have space for cars to park at the cricket venues. If you require parking we suggest you find somewhere safe, secure and suitable outside of the venue.

 

 1. What if I'm not in the 16 - 23 years age bracket at time of application?

 

 1. As long as you are 16 by the 1st of January 2019 and under 24 by the 15th of July 2019, you will qualify to be part of the programme.

 

 1. What is a reserve day?

 

 1. If we have abnormal weather conditions(rain) and no play happens, there is a chance we will go to a reserve day. This only happens on the semi-finals and final. Hopefully it won't happen but if it does the reserve days are as follows and we'd ask you to come back:

 

 

MATCH

VENUE / CITY

MATCH DAY

RESERVE DAY

 

 

 

 

Semi Final 1

Old Trafford, Manchester

9 July 2019

10 July 2019

Semi Final 2

Edgbaston, Birmingham

11 July 2019

12 July 2019

Final

Lord's, London

14 July 2019

15 July 2019

 

If we've not answered everything you need to know then please email us onFlagTeam@CWC19.co.uk

 


CWESTIYNAU CYFFREDIN AM Y TÎM BANERI

 

 1. Ydyn ni'n cael gwylio'r gêm criced?

 

 1. Ni chewch seddi gwylio yn ystod diwrnod y gêm, ond byddwn yn sicrhau bod gennych le i orffwys wrth gyflawni eich dyletswyddau gyda'r nod o'ch galluogi i wylio rhywfaint o'r gêm griced yn yr ardal hon yn ystod eich amser egwyl.

 

 

 1. Pwy fydd fy mhwynt cyswllt ar ddiwrnod y gêm?

 

 1. Bydd aelod o'n Tîm Cyflwyno Chwaraeon yn rhoi ei fanylion cyswllt i chi ar y diwrnodau hyfforddi. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau gallwch ei ffonio neu anfon neges ato.

 

 1. Faint o'r gloch bydd angen i fi gyrraedd ar ddiwrnod y gêm?

 

 1. Bydd y Tîm Cyflwyno Chwaraeon yn rhoi'r holl amserau i chi ond ar gyfer diwrnod y gêm bydd angen i chi gyrraedd am 07:30 gan aros tan 16:00. Ar gyfer gemau yn ystod y dydd/gyda'r nos, bydd angen i chi gyrraedd erbyn 09:30 a gorffen am 18:00. Dylech nodi y gallech orffen ychydig yn hwyrach os bydd yn bwrw.

 

 1. Fyddaf yn cael iwnifform?

 

 1. Cewch iwnifform a fydd yn cynnwys esgidiau ymarfer, trowsus, crys T a siaced i sicrhau eich bod yn teimlo'n rhan o dîm Cwpan Criced y Byd.

 

 1. A fyddaf yn cael achrediad?

 

 1. Byddwch, heb achrediad ni chewch fynediad at y lleoliad ar ddiwrnod y gêm. Pan anfonwn ni'r e-byst cadarnhau, byddwn hefyd yn gofyn i chi lenwi ffurflen fer a chyflwyno llun pasbort. Byddwn wedyn yn rhoi achrediad i chi fel y gallwch gael mynediad i'ch lleoliad ar ddiwrnod y gêm. *DS - os ydych yn iau na 18 oed, bydd gennym broses ychydig yn wahanol i chi gael mynediad i leoliad eich gêm. Peidiwch â phoeni - os ydych yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi'r holl fanylion i chi yn ystod eich sesiwn hyfforddi.

 

 1. Ddylwn i ddod â bwyd gyda mi?

 

 1. Byddwn yn rhoi bwyd i chi. Cewch becyn cinio a lluniaeth ar ddiwrnodau'r gemau. Cewch botel ddŵr gyda'ch iwnifform hefyd, felly sicrhewch eich bod yn dod â hon.

 

 1. Beth os oes gennyf ofynion dietegol?

 

 1. Dim problem. Dywedwch wrth ein hasiantaeth Cyflwyno Chwaraeon ar y diwrnodau hyfforddi a byddwn yn sicrhau ein bod yn rhoi rhywbeth addas i chi.

 

 1. Beth byddaf yn ei wneud yn ystod yr egwyl yng nghanol y gêm?

 

 1. Cewch y cyfle unigryw i fynd ar y cae i helpu i gydlynu'r gemau criced bach rhwng Plant yr Anthemau gyda miloedd o bobl yn gwylio.

 

 1. Fyddaf yn cael cerdded ar y cae gyda baner fy nhîm?

 

 1. Byddwn yn trio ein gorau - os bydd eich tîm yn chwarae ar y diwrnod hwnnw, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i'ch gadael i gludo ei faner ar y cae. Ar gyfer y gemau eraill, rydym am i chi gofio eich bod yno i greu'r olygfa orau i bob gwyliwr yn y safle a'r miliynau o bobl sy'n gwylio ar y teledu ym mhob rhan o'r byd.

 

 1. Pam o leiaf 3 gêm?

 

 1. Yn ddelfrydol, rydym am i chi fod yno ar gyfer pob gêm, ond rydym yn gwybod y gall fod yno ar gyfer y 5 gêm fod yn anodd. Mae angen i ni sicrhau y caiff y baneri eu rhoi ar y cae mor ddidrafferth â phosibl, felly mae'n hanfodol cael cysondeb o ran y personél sy'n rhan o'r broses hon.

 

 1. Fydd angen i mi dalu costau teithio?

 

 1. Ein rheswm dros ofyn i chi ddewis y lleoliadau criced sy'n agosaf atoch yw er mwyn lleihau teithio cymaint â phosibl. Fodd bynnag, byddwn yn sicrhau nad ydych ar eich colled a lle bo'n bosibl, gallen ni ddarparu gwasanaeth casglu o ganolfannau dinasoedd (os oes galw uchel am hynny).

 

 1. Oes unrhyw fannau parcio yn y lleoliadau?

 

 1. Yn anffodus, nid oes gennym fannau i geir barcio yn y lleoliadau criced. Os oes angen man parcio arnoch, rydym yn awgrymu eich bod yn dod o hyd i rywle diogel ac addas y tu allan i'r lleoliad.

 

 1. Beth os nad ydw i yn yr ystod 16-23 oed ar adeg ymgeisio?

 

 1. Cyhyd â'ch bod yn 16 oed erbyn 1 Ionawr 2019 ac yn iau na 24 erbyn 15 Gorffennaf 2019, byddwch yn gymwys i fod yn rhan o'r rhaglen.

 

 1. Beth yw diwrnod wrth gefn?

 

 1. Os bydd y tywydd yn wael ac nad oes gêm o ganlyniad, mae'n bosib y byddwn yn newid y gêm  i ddiwrnod wrth gefn. Nid yw hyn yn digwydd ond gyda gemau cynderfynol a therfynol. Gobeithio na fydd hyn yn digwydd ond, os bydd yn digwydd, mae'r diwrnodau wrth gefn fel a ganlyn a bydden ni gofyn i chi ddod yn ôl:

 

GÊM

 

LLEOLIAD / DINAS

 

DIWRNOD Y GÊM

 

DIWRNOD WRTH GEFN

 

 

 

 

Gêm gynderfynol 1

Old Trafford, Manceinion

9 Gorffennaf 2019

10 Gorffennaf 2019

Gêm gynderfynol 2

Edgbaston, Birmingham

11 Gorffennaf 2019

12 Gorffennaf 2019

Gêm derfynol

Lord's, Llundain

14 Gorffennaf 2019

15 Gorffennaf 2019

 

Os nad ydym wedi ateb popeth mae angen i chi ei wybod, anfonwch e-bost atom ynFlagTeam@CWC19.co.uk